ADWOKAT PIOTR FOJTIK Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym pomocy w bieżącej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Adwokat reprezentował także Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w bieżącej działalności (poziom województwa). Posiada bogate doświadczenie we wsparciu Wojewody oraz Zarządu Województwa w walce z pandemią Corona Virusa SARS Cov 2.

Skontaktuj się

Rakowicka 10b/9, 31-511Kraków

Pon - Pt (9:00 - 17:00) Sobota ZAMKNIĘTE

Zadzwoń: + 48 500 838 828

Zobacz nas

Zawsze Cię wesprzemy, możesz skontaktować się z nami

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PAKIETY

przez

KANCELARIA PRAWNA FOJTIK, PIOTR FOJTIK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą Krakowie

 § 1

Regulamin niniejszy został sporządzony w trybie przewidzianym przez art. 8 ust. 1 pkt) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 § 2

Definicje określeń użytych w treści niniejszego regulaminu:

 • regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCELARIA PRAWNA FOJTIK, PIOTR FOJTIK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą Krakowie
 • adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 

 • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.);
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej
  i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
  z 2004 r. Nr 171, poz. 1800);
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
  i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie
  się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
  a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • Kancelaria –KANCELARIA PRAWNA FOJTIK, PIOTR FOJTIK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą Krakowie pod adresem: Rakowicka 10B/7, 31-511 Kraków

  NIP 6751494201

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług prawnych Kancelarii świadczonych drogą elektroniczną;
 • strona internetowa Kancelarii – https://kancelariafojtik.com
 • usługa – odpłatna usługa prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klienta obejmująca w szczególności poradę prawną, opinię prawną, projekt pisma, umowy lub innego dokumentu itp., na podstawie informacji i dokumentów przesłanych przez Klienta, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • umowa – umowa zawierana przez Kancelarię z Klientem, na mocy której Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pakiet usług, którego zakres określony został w treści umowy;
 • nazwa pakietu – „MINI”, „MEDIUM”, „ADVANCE”
 • ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • dni robocze – dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, a zatem z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy ( U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, ze zm.).

 § 3

Regulamin niniejszy określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię,
 2. warunki świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie przez Kancelarię usług prawnych drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 § 4

 1. Kancelaria w ramach swojej działalności świadczy m.in. usługi prawne drogą elektroniczną, na rzecz Klientów, którzy zgłoszą zapotrzebowanie skorzystania z takich usług za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii, w zakładce „Pakiety”.
 2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usługi drogą elektroniczną jest:

– dostęp do Internetu,

– odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wejście na stronę internetową Kancelarii,

– adres elektroniczny,

 1. Skorzystanie przez Klienta formularza kontaktowego polega na:
 2. kliknięciu przycisku „Kupuję pakiet”,
 3. wypełnieniu formularza kontaktowego, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, nr NIP / KRS, e-mail, nr tel., adres zamieszkania/siedziby firmy,
 4. zaznaczeniu pola „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”,
 5. kliknięciu pola „Potwierdzam”.
 6. Warunkiem skutecznego przesłania formularza kontaktowego przez Klienta jest zaznaczenie pola „zatwierdzam regulamin”, przy czym Klient przed zatwierdzeniem ma możliwość zapoznania się z pełnym tekstem regulaminu, zamieszczonego pod zakładką „regulamin”. Odhaczenie pola „zatwierdzam regulamin” jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania jego treści.
 7. Klient, po wykonaniu procedury opisanej w ust. 3, na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail otrzyma potwierdzenie skutecznego złożenia formularza kontaktowego wraz z wzorem umowy oraz instrukcją dalszego postępowania zmierzającego do zawarcia umowy, w tym numer rachunku bankowego Kancelarii, na który Klient zobowiązany będzie dokonać wpłaty ceny abonamentu za pierwszy miesiąc realizacji umowy.

 § 5

 1. Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach pakietów odpłatnie, za wynagrodzeniem wskazanym na stronie internetowej i wskazanym w treści umowy.
 2. Usługi świadczone są przez Kancelarię drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
 3. Formularz kontaktowy, po jego skutecznym złożeniu przez Klienta, automatycznie przesyłany jest na adres poczty elektronicznej Kancelarii.
 4. W celu zawarcia umowy, Klient zobowiązany będzie do wydrukowania przesłanego mu zgodnie z § 4 ust. 5 pliku z treścią wzoru umowy, uzupełnienia treści umowy o niezbędne dane, zaznaczenia rodzaju wybranego pakietu oraz okresu trwania umowy, podpisania umowy i przesłania jej na adres siedziby Kancelarii.
 5. Klient zobowiązany będzie do dokonania płatności na numer rachunku bankowego wskazany w treści wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 5, określając w tytule płatności:  Nazwa pakietu, standard pakietu, okres, za który następuje płatność abonamentu.
 6. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Kancelarii, Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o potwierdzeniu przyjęcia płatności oraz aktywowaniu nabytej usługi pakietowej.
 7. Umowa wiąże Strony przez okres wskazany w jej treści, przy czym może zostać wcześniej wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym jedynie w przypadku rażącego, zawinionego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, po uprzednim uprzedzeniu drugiej strony o zamiarze wypowiedzenia i wezwaniu do należytego wykonania umowy. Kancelaria zachowuje prawo do wynagrodzenia za usługę wykonaną do czasu wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7-8 Umowy.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Kancelarię faktury VAT dokumentującej wynagrodzenie
  w formie elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym. Na wyraźne żądanie Klienta, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej i przesłana Klientowi listem poleconym na wskazany adres dla doręczeń.

 § 6

 1. Kancelaria ponosi odpowiedzialność wyłącznie za formę i treść usług prawnych.
 2. Kancelaria świadczy usługi na terenie Polski, w języku polskim oraz angielskim, przy czym świadczenie usług w innym języku, niż język polski wymagać będzie uprzedniego poinformowania Kancelarii o takiej konieczności.
 3. Kancelaria świadczy usługi wyłącznie w dni robocze.
 4. Kancelaria świadczy usługi na podstawie przekazanych jej przez Klienta informacji i dokumentów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta, za zatajenie istotnych dla sprawy okoliczności, za prawdziwość i rzetelność przekazanej do analizy dokumentacji czy za opóźnienie w przekazaniu niezbędnej dokumentacji.
 5. Przy wykonywaniu usługi Kancelaria związana jest ściśle treścią zapytania/zlecenia przesłanego przez Klienta.
 6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z funkcjonowaniem strony internetowej i zawartego w niej formularza kontaktowego. Kancelaria zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług drogą elektroniczną na czas naprawy,
  konserwacji lub rozbudowy systemu teleinformatycznego, jak również wystąpienia innych okoliczności kwalifikowanych jako siła wyższa.
 7. Kancelaria w ramach realizacji usługi upoważniona jest do zadawania Klientowi dodatkowych pytań dotyczących okoliczności faktycznych sprawy lub żądania dodatkowych dokumentów, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi w ramach umowy.
 8. Przyjętą formą komunikacji pomiędzy Klientem a Kancelarią jest kontakt mailowy, uzupełniony
  o ewentualny kontakt telefoniczny, o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi
  i jedynie w przypadku, gdy Klient dobrowolnie zamieści numer telefonu w formularzu kontaktowym. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu osobistego, aczkolwiek jedynie w siedzibie Kancelarii, jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.
 9. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię są objęte ochroną praw autorskich, a Klient może z nich korzystać jedynie na użytek własny, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie tego obowiązku, polegające na powielaniu, dystrybucji czy ujawnianiu wyników pracy Kancelarii osobom trzecim, bez uprzedniej indywidualnej zgody Kancelarii na takie działanie.
 10. Kancelaria zastrzega sobie prawo do archiwizowania kopii wszelkiej dokumentacji przekazanej jej przez Klienta w ramach zleconej usługi prawnej, jak również dokumentacji wytworzonej przez Kancelarię w związku z wykonaniem usługi (pisma procesowe, projekty umów itp.), przy czym dokumentacja ta, w przypadku braku jej odbioru przez Klienta na wyraźne wezwanie Kancelarii, po upływie 5 lat przechowywania może zostać zniszczona.
 11. Usługi świadczone przez Kancelarię wykonywane są przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich oraz prawników zatrudnionych przez Kancelarię. Adwokaci
  i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią oraz podlegający im aplikanci adwokaccy i radcowscy świadczą usługi prawne z uwzględnieniem postanowień Kodeksów Etyki Zawodowej.
 12. Wskazane w umowie kwoty wynagrodzenia należnego Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych przez Kancelarię związanych z dojazdami przedstawicieli Kancelarii na rozprawy oraz kosztów uczestnictwa w spotkaniach w celu wsparcia klienta podczas negocjacji.
 13. W sytuacji, gdy zakres usług wchodzących w skład pakietu obejmuje reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi w procesach o zapłatę i w postępowaniach egzekucyjnych, Klient zobowiązany będzie do zapłaty po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, kwoty odpowiadającej 100% stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.).

 § 7

 1. Klient może zgłosić swoje zastrzeżenia co do zrealizowanej przez Kancelarię usługi w drodze reklamacji, zgłoszonej Kancelarii pod rygorem nieważności drogą pisemną, listem poleconym, nie później niż w terminie 14 dni od wykonania usługi. Reklamacje zgłoszone Kancelarii po upływie wskazanego wyżej terminu oraz w innej formie niż forma pisemna nie będą rozpatrywane przez Kancelarię.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać dokładnie swoje dane osobowe, opisać szczegółowo reklamowaną usługę oraz możliwie obszernie sprecyzować zarzuty reklamacyjne.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej wpływu do Kancelarii. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w w/w terminie Kancelaria poinformuje o tym Klienta, wskazując przyczyny opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Kancelaria rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne poprzez przesłanie Klientowi, na adres poczty elektronicznej widniejący w formularzu kontaktowym, informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji lub propozycji załatwienia reklamacji. Klient może zaakceptować propozycję reklamacji lub odrzucić ją w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania. Odrzucenie propozycji rozpatrzenia reklamacji wyczerpuje tryb reklamacyjny.

 § 8

Do Klientów będących konsumentami zastosowanie ma art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Akceptując regulamin i zawierając umowę z Kancelarią Klient będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia usługi prawnej nastąpi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a zatem odstąpienie od umowy w tym trybie już po rozpoczęciu wykonywania usługi jest wyłączone. Akceptując warunki regulaminu Klient potwierdza zatem, iż w odniesieniu do usług prawnych świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w trybie przepisów wskazanej wyżej ustawy o prawach konsumenta.

 § 9

 1. Kancelaria jest administratorem danych osobowych przekazywanych jej przez Klienta.
 2. Kancelaria zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania wszelkich postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).
 3. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zawodowej wszelkich informacji przekazanych jej przez Klienta w związku ze zleconą usługą.
 4. Przekazywanie Kancelarii informacji i skanów wszelkich pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje za zgodą i na wyłączne ryzyko Klienta. Kancelaria nie gwarantuje bezpieczeństwa przepływu informacji przekazywanych jej drogą elektroniczną w przypadku niezastosowania przez Klienta aktualnych i wystarczających zabezpieczeń systemu teleinformatycznego.

 § 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 26 maja 1982 roku
  o adwokaturze, ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz przepisy korporacyjne adwokatów i radców prawnych.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Kancelarią, a Klientem.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Kancelarii, przy czym do umów zawartych przed zmianą regulaminu obowiązujące są postanowienia regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku wyczerpania trybu polubownego, przez Sąd właściwy rzeczowo
  i miejscowo dla siedziby Kancelarii.
 5. Wszelkie dane, materiały i informacje opublikowane na stronie internetowej Kancelarii stanowią wyłączną własność Kancelarii i są chronione prawami autorskimi.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Kancelarii.
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly